Szelektív hulladékgyűjtés

Az Európai Unió elvárásainak megfelelően A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény öt fő célkitűzése a hulladék környezeti hatásainak csökkentése, a keletkező mennyiség minimalizálása, az újrafeldolgozás lehetőségeinek kiterjesztése, a hulladékpolitika modernizálása és egyszerűsítése, valamint a megalkotott új jogszabályrendszer végrehajtása és végrehajtatása. E célkitűzések figyelembe vételével kiterjesztette határát minden hulladékra, hulladékképződés megelőzését szolgáló tevékenységekre, a hulladékgazdálkodásra és hulladékgazdálkodási létesítményekre.

A törvény előírja a hulladék újra használatát és az újra használatra történő előkészítés módját, szabályozza a hulladékgazdálkodási létesítmények kiépítését, helyét és azok működtetését, valamint a gazdálkodó szférában a termék és technológia megválasztásának területén a képződő veszélyes hulladék tekintetében bevezeti a gyártói felelősséget.

A hulladékgazdálkodással foglalkozó társaságok tekintetében előírja a hulladékok szelektív módon történő begyűjtését, a hulladék anyagfajta szerinti válogatását, a biológiailag lebomló hulladék elkülönített hasznosítását, ezek által a hulladéklerakón lerakásra kerülő települési hulladék csökkentését.

A fenntartható fejlődés felé vezető út egyik fontos lépése a hulladékok szelektíven történő gyűjtése. Az így gyűjtött hulladék megfelelő kezelést követően alapanyagában újra felhasználható, ezzel is csökkentve a környezet terhelését.
Társaságunknak e szemléletet követve kiemelt célkitűzése közös környezetünk tisztántartása, védelme, természeti értékeink megőrzése. E cél eléréséhez és fenntartásához elkerülhetetlen a hulladékok szelektív módon történő begyűjtése, kezelése, újrahasznosítása és ártalommentes elhelyezése.

 Házhoz menő zsákos és kiskukás, valamint a szigetes szelektív hulladékgyűjtés

Társaságunk megkezdte a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. 2014-től folyamatosan bővítette azoknak a településeknek a számát, ahol speciálisan lebomló, víztiszta zsákok biztosításával az ingatlan elől gyűjtheti be a szelektíven gyűjtött hulladékot.

2016. március 1-jétől a szigetes szelektív hulladékgyűjtést 7 település (Badacsonytomaj, Badacsony, Badacsonyörs, Badacsonytördemic, Badacsonylábdihegy, Ábrahámhegy, Balatonrendes) kivételével, valamint Tapolca tömbházas településrészeinek kivételével teljes egészében felváltja a házhoz menő elkülönített gyűjtés rendszere.

A 7 település kivételével a községekben víztiszta szelektív zsákokban, Tapolca családi házas övezetében és a kiskukás gyűjtési rendhez tartozó kisebb társasházaknál pedig speciális (sárga és kék színű) szelektív hulladéktároló edényekben helyezhető ki az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék.

A házhoz menő rendszerben a Társaságunk által biztosított szelektív zsákokban és a szelektív hulladékgyűjtő edényekben az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékot ömlesztve, vegyesen kell gyűjteni, és a szolgáltatónak átadni. Társaságunk a begyűjtés után az üzemeltetésében lévő szelektív hulladékválogató műben anyagfajtákra szétválogatja, megtisztítja az esetleges maradék háztartási hulladék anyagoktól, majd gondoskodik a tiszta, anyagfajtákra bontott szelektív hulladék hasznosításáról.

Tapolca tömbházas területrészein a megszokott szigetes szelektív hulladékgyűjtés változatlan formában szolgálja a lakosság igényeit, a szelektív szigeteken a felirat szerint kell a hulladékot a gyűjtőkonténerekbe elhelyezni.

Badacsonytomaj, Badacsony, Badacsonyörs, Badacsonytördemic, Badacsonylábdihegy, Ábrahámhegy és Balatonrendes településeken az elkülönített (szelektív) házhoz menő hulladékgyűjtést az állandóan lakott ingatlanok tulajdonosai (Társaságunknál állandó igénybevételi kategóriába tartozó, így a közszolgáltatás kötelező igénybevételére egész évben kötelezett) vehetik igénybe, a gyűjtésre Társaságunk szelektív zsákot biztosít. Az üdülőként használt ingatlanok (a közszolgáltatás kötelező igénybevételére évi 6 hónap időtartamra kötelezett) tulajdonosai továbbra is a szigetes rendszerben megvalósított elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer szerint gyűjtik az üdülő ingatlannál keletkezett elkülönített hulladékot, illetve az elkülönített hulladékgyűjtő szigeten adják át azt a szolgáltatónak.

A SZELEKTÍV ZSÁKOKBAN ELHELYEZHETŐ HULLADÉKOK:

MŰANYAGHULLADÉK:

 • ásványvizes, üdítőitalos PET palackok, kupakkal, címkével, összelapítva
 • flakonok, kozmetikai és tisztítószerek flakonjai, kiöblítve
 • tiszta fólia (szatyor, zacskó, zsugorfólia)
 • tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobozok, kiöblítve

FÉMHULLADÉK:

 • alumínium italdobozok, összelapítva
 • fém konzervdobozok és egyéb fém élelmiszercsomagolások, összelapítva
 • alufóliák, alumíniumtálcák

ITALOSKARTON-DOBOZ:

 • tejes, gyümölcsleves többrétegű italoskarton-dobozok tisztán és összelapítva

TILOS BELETENNI a ZSÁKBA:

 • pelenkát
 • tűz-és robbanásveszélyes hulladékot
 • élelmiszer-maradványt tartalmazó hulladékot
 • üveg hulladékot
 • papír hulladékot

PAPÍRHULLADÉKOK:

A papírhulladékot (újságpapír, kartondoboz) a gyűjtési napon a zsák mellé kötegelten lehet kihelyezni.

ÜVEGHULLADÉK:

Az üveghulladékot továbbra is a szelektív szigeteken elhelyezett hulladéktároló edényekben kell elhelyezni.

A szelektív zsákok és a szelektív hulladéktároló edények (sárga és kék tárolók) begyűjtését a házhoz menő rendszerben Társaságunk az alábbi napokon, havonta egy alkalommal teljesíti:

A szigetes elkülönített gyűjtésnél a hulladékgyűjtő gyűjtőedényeket Társaságunk szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen üríti.

A begyűjtést Társaságunk:

 • január 1. és március 31. között 7 órakor
 • április 1. és szeptember 30. között 6 órakor
 • október 1. és december 31. között 7 órakor

kezdi meg, így a szelektív zsákok, hulladéktároló edények és a kötegelt papírhulladék kihelyezéséről a fenti időpontokig gondoskodni kell, azonban a kihelyezés legkorábbi időpontja a szállítási napot megelőző nap, 20 óra. A zsákokat és edényeket (sárga és kék) közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen kel elhelyezi.

A kihelyezés elmulasztása miatti ürítést Társaságunk csak a soron következő házhoz menő szelektív gyűjtési napon tudja pótolni.

Amennyiben az időjárási körülmények, vagy egyéb havária helyzet nem teszi lehetővé a házhoz menő hulladékgyűjtés elvégzését, úgy a szolgáltató pótolja azt, melynek időpontját a közszolgáltató a weblapján közzé teszi.

Társaságunk azonos járatterv alapján gyűjti be a szelektíven gyűjtött zsákos és edényes (sárga és kék) hulladékot. Egy adott településen belül azonban változhat az utcák ürítésének sorrendje, valamint külső körülmények is (időjárás, tehergépjármű meghibásodás, ünnepnapok miatti átszervezés, …) befolyásolhatják a lakosság által megszokott ürítési rendet, így kérjük, hogy a hulladékbegyűjtés reggeli kezdési időpontjáig a szelektív zsákok és edények (sárga és kék) kihelyezésével tegye lehetővé az ürítés elvégzését.

A közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyt okozó, vagy sérült gyűjtőzsákban/edényben, nem szelektív gyűjtőzsákban/edényben, nem a közszolgáltató által biztosított szelektív gyűjtőzsákban/edényben gyűjtött hulladékot. Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban/edényben a szelektív hulladékon kívül más anyag is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja, továbbá a szelektíven gyűjtött papír és karton csomagolási hulladék kizárólag a zsák/edény mellett, összekötözve kerül elszállításra.

A hulladékgyűjtő szelektív zsák pótlásáról a szolgáltató gondoskodik. A zsákot a szolgáltató az elhasznált mennyiségnek megfelelően a gyűjtés napján pótolja.

A Közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített, elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot/edényt, illetve a kötegelt papírhulladék tartalmát.

Az üveg gyűjtés nem a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés része. Továbbiakban is a szigeten lévő gyűjtőedénybe lehet a csomagolási üveghulladékot elhelyezni.

A gyűjtőzsákba6edénybe csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy a zsák összeköthető, az edény lecsukható legyen.

Az elkülönített gyűjtés során a csomagolóanyagokat tisztán, kevés vízzel kiöblítve, élelmiszer-, ital- és tisztítószer maradék nélkül kell gyűjteni, mert ez a hasznosításuk egyik alapfeltétele.

Az elkülönített gyűjtés során a palackokat, dobozokat kupak nélkül, laposra zsugorítva kell gyűjteni, a gazdaságos tárolhatóság érdekében.

Szelektív hulladékgyűjtés 2016.03.01-től_1

Szelektív sziget